Back to top

2014 год

Главы, разделы или параграфы в коллективных монографиях

 • Гуменюк В. І. Драматизм та діалогізм ранньої прози Володимира Винниченка (на прикладі повістей «Краса і сила» та «Голота») / В. І. Гуменюк // Діалог і діалогічність в українській літературі ХІХ – ХХІ ст.: монографія / За ред. Н. П. Малютіної. – Одеса: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2013. – С. 260–271.

Учебные пособия

 • Савченко Л. В. Искусство убеждения и деловой этикет / Л. В. Савченко. – Симферополь : ТНУ, 2014. – 324 с.

Методические пособия

 • Дехтярьова О. В., Прадид О. Ю. Завдання й методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів 1, 2 курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040204 “Прикладна фізика”, 6.040203 “Фізика”, 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” : Методичні вказівки з курсу / Дехтярьова О. В. – Сімферополь: ТНУ, 2014. – 41 с. – 1,8 п. л. 

Научные статьи

 1. Ачилова В. П., Колесникова І. Є. Стилістика однорідних членів речення в оповіданнях Івана Франка / В. П. Ачилова // UCRAINICA V. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sbornik příspěů. – Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc, 2014. – C. 86–89. – 0,25 п. л.
 2. Ачилова В. П. Паравербальний супровід спонукальних висловлень у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» / В. П. Ачилова // Ученые записки ТНУ имени В.И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2014. – Т. 27 (66). – № 4. – С. 35–41. – 0,4 п. л.
 3. Ачилова В. П. Компаративні фразеологічні одиниці з флористичним компонентом у збірці Михайла Пазяка «Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток / В. П. Ачилова // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь. – 2014. – Т. 27 (66). – № 4. – Ч.2. – С. 100–107. – 0,5 п. л.
 4. Багрій М. Г. Сакрально-ідеологічний світ поеми “Христос” Володимира Сосюри / М. Г. Багрий // Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2014. – Т. 27 (66). – № 4. – Ч. 2. – С. 37–47 .
 5. Багрій М. Г. Сакрально-ідеологічний світ поеми “Христос” Володимира Сосюри / М. Г. Багрий // Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2014. – Т. 27 (66). – № 4. – Ч. 2. – С. 37–47 .
 6. Гасанова В. Т., Левицька Н. Є. Проблема характеротворення в новелі “Гринів” Юрія Липи / В. Т. Гасанова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2014. – № 1 (284). – Ч. 2. – C. 45–55.
 7. Гладка І. С. Експресіоністська виражальність новели «Непарна Рукавичка» Гната Михайличенка / І. С. Гладка // Учені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – 2014. – Т. 27 (66). № 1. – Ч. 2. – С. 155–160.
 8. Гладка І. С. Пісня в структурі «Пісень Бітлз» В. Діброви / І. С. Гладка // Материалы ХLІІІ научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов «Вернадский-2014». – Симферополь : ДИАЙПИ, 2014. – С. 85
 9. Гладкая И. С. Особливості реалістичного письма Гната Михайличенка / И. С. Гладкая // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2014. – Т. 27 (66). – № 4. – С. 102–108.
 10. Гладкая И. С. Імпресіоністська поетика «Кольорових аркушиків» Гната Михайличенка / И. С. Гладкая // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Симферополь. – 2014. – Т. 27 (66). – № 4. – Ч. 2. – С. 57–62.
 11. Гуменюк В. І. Жанровий поліфонізм та ігрова стихія драматургії Володимира Винниченка (на прикладі п’єси «Натусь») / В. І. Гуменюк // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – 2014. – Т. 27 (66). – № 1. – Ч. 2. – С. 116–123.
 12. Гуменюк В. І. Шевченківське відлуння в драматургії Володимира Винниченка (на прикладі п’єси «Memento») / В. І. Гуменюк // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – 2014. – Випуск 14. – С. 45–51.
 13. Гуменюк В. І. Шевченко в художньому світі Володимира Винниченка / В. І. Гуменюк // Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2014 / РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет». – С. 52–62.
 14. Гуменюк В. І. Особливості стилю лірики Лесі Українки / В. І. Гуменюк // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – 2014. – Т. 27 (66). – № 4. – С. 45–57.
 15. Гуменюк В. І. Про перше завершене видання кримськотатарсько-російсько-українського словника / В. І. Гуменюк // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – 2014. – Т. 27 (66). – № 4. –Частина 2. – С. 127–132.
 16. Гуменюк В. І Драматизм ранньої повісті Володимира Винниченка «Краса і сила» / В. І. Гуменюк // Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 275. – С. 133–135.
 17. Дехтярьова О. В. Діалектна фразеологія в художніх текстах як відображення вірувань українського народу / О. В. Дехтярьова // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь : Изд-во Таврич. национ. ун-та им. В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – Т. 27 (66). – № 1. – Ч. 1. – 2014. – С. 61–65. – 0,3 п. л.
 18. Дехтярьова О. В. Фразеологізми як засіб творення експресивно-емоційного фону художніх текстів / О. В. Дехтярьова // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Серия “Филология. Социальные коммуникации”. – Т. 27 (66), № 4. – 2014. – С. 189–195. – 0,4 п. л.
 19. Киричок М. С. Традиції Тараса Шевченка у творчості Марка Кропивницького / М. С. Киричок // Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2014 / РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет». – С. 74–79
 20. Левицька Н. Є. Образ героя нового типу в новелі «Гринів» Юрія Липи. / Н. Є. Левицька // Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 275 – С. 122–129.
 21. Левицька Н. Є. Образ героя нового типу в новелі «Гринів» Юрія Липи / Н. Є. Левицька // Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 275. – С. 163–168.
 22. Пелипась М. І. Питання нормативності різних одиниць і явищ структури української мови в інтерпретації Максима Рильського / М. І. Пелипась // Дослідження з лекикології і граматики української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Зб. Наук.пр./ за ред. Проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 141–152. – 0,75 п. л.
 23. Пелипась М. І. Культура художньої мови в оцінках М. Рильського / М. І. Пелипась // Учені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – Сімферополь, 2013. – Т. 26 (65). № 4. – Ч. 2. – С. 162–168. – 0,4 п. л.
 24. Пелипась М. І. Характеристика мовних особливостей творчості Кобзаря у роздумах Максима Рильського / М. І. Пелипась // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь, 2014. – Т. 27 (66). – № 4. – С. 21–30. – 0,6 п. л.
 25. Прадід О., Прадід Ю. Типологійні вияви формально ускладнених простих номінативних речень (на матеріалі назв розділів і статей Кримінального кодексу України) / О. Прадід // Мовний простір граматики : актуальні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. М. О. Вінтонів. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 485 с. – С. 172-182.– 0, 7 п. л.
 26. Прадід О. Ю. Особливості функційного вияву прикметників, числівників, займенників і прислівників у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України / О. Ю. Прадід // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. Наук. праць. – Вип.9. Ч.2 / [редкол.: Ж.В. Колоїз (відп. ред.), П.І. Білоусенко, А.З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг, 2013. –378 с. – С. 136–144. – 0,6 п. л.
 27. Прадід О. Ю. Особливості функціювання сполучних засобів у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України / О. Ю. Прадід // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. – Вип. 27. – Донецьк. 2013. – 322 с. – С. 61–65. – 0,3 п. л.
 28. Разумейко М. С., Мітрохина Л. М. Абстрактна лексика у творчості Т. Г. Шевченка як джерело поповнення сучасної української психологічної термінології (на прикладі лексем ДУША і ВОЛЯ) / М. С. Разумейко // Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2014 / РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет». – С. 247–252. – 0,4 п. л.
 29. Рудницька Л. І., Андрейченко О. І., Савченко Л. В. Українські паремії з компонентом бідний/багатий: лінгвокультурологічний аспект / Л. І. Рудницька // UCRAINICA V. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sbornik příspěů. – Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc, 2014. – С. 427–433. – 0,4 п. л.
 30. Савченко Л. В. Модель антропного кода культуры во фразеологической картине мира / Л. В. Савченко // Universum: Филология и искусствоведение. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью Международный центр науки и образования (Москва) ISSN: 2311 -2859. – 2014. – №7 (9). – С. 2–11 (специализированное издание ВАК России, в базе РИНЦ). – 0,6 п. л.
 31. Савченко Л. В. Презентация терминопонятий этнофразеологии / Л. В. Савченко // Вісник національного університету «Львівська політехніка» : збірник наукових праць. – Серія: Проблеми української термінології. – 2014. – № 791. – С. 147–151. – 0,3 п. л.
 32. Савченко Л. В. Иерархическая модель биоморфного кода культуры / Л. В. Савченко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2014. – № 273. – С. 170–172.
 33. Савченко Л. В. Этномакрокод духовной культуры как репрезентант фразеологической картины мира / Л. В. Савченко // Лінгвістичні дослідження : зб. наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. –Вип. 38. – Х., 2014. – С. 36–42. – 0,4 п. л.
 34. Савченко Л. В. Мифологический этнокод культуры в фразеосистеме языка / Л. В. Савченко // Філологічні трактати. – Харків – Суми, 2014. – Т. 6. – № 3. – С. 90–95. – 0,4 п. л.
 35. Савченко Л. В. Функции соматического кода культуры в формировании фразеосистемы русского и украинского языков / Л. В. Савченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь, 2014. – Т.27 (66). – № 1. – Ч. 2. – С. 88–92. – 0,3 п. л.
 36. Савченко Л. В. Роль традиционно-обрядового этнокода в формировании фразеосистемы украинського языка / Л. В. Савченко // Український смисл: науковий зб. / за ред. проф. Попової І. С. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 240 с. – С. 85–96. – 0,75 п. л.
 37. Савченко Л. В. Архетипная оппозиция правый/левый в фразеосистеме восточнославянских языков / Л. В. Савченко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2014. – № 272. – С.192–195. – 0,25 п. л.
 38. Савченко Л. В. Этнофразеология как современное научное направление лингвистики / Л. В. Савченко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2014. – № 274. – С. 74–77. – 0,25 п. л.
 39. Савченко Л. В. Модель субстанциональных кодов культуры (на примере фразеосистемы русского и украинского языков) / Л. В. Савченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь, 2014. – Т.27 (66). – № 4. – Ч.2. – С. 175-178. – 0,3 п. л.
 40. Савченко Л. В. Фразеообрази ритуального етнокоду у фразеосистемі східнослов’янських мов / Л. В. Савченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Симферополь, 2014. – Т. 27 (66). – № 4 – С. 208–213. – 0,4 п. л.
 41. Савченко Л. В. Модель субстанційних кодів культури (на прикладі фразеосистеми російської та української мов) / Л. В. Савченко // Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 275. – С. 175–178. – 0,25 п. л.
 42. Савченко Л. В. Субстанциональные коды фразеологизмов украинского языка в культурном пространстве / Л. В. Савченко // Frazeologia a przekład. Redakcja naukova Wojciech chlebda. Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej (Opole). – 2014. – С. 381–389. – 0,6 п. л.

2015 год 

Научные статьи

 1. Ачилова В. П. І знову про пунктуацію в реченнях з як / В. П. Ачилова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Нове у філології сучасного світу» : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС». – Львів. – 2015. – С. 49–53. – 0,3 п. л.
 2. Ачилова В. П. Особливості функціонування неповних речень у поезії Василя Стуса [электронная публикация] / В. П. Ачилова // Творчість Василя Стуса і сучасність» : Матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. : м. Вінниця, 24–26 вересня 2015 р. код доступу: https://sites.google.com/a/donnu.edu.ua/miznarodna-naukovo-prakticna-internet-konferencia/statti-ucasnikiv/poeticnij-tekst-vasila-stusa. – Обсяг 45 Кб.
 3. Ачилова В. П. Засоби реалізації спонукання в драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» / В. П. Ачилова // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців кінця ХІХ – початку ХХ століття у вимірах інтертекстуальності: Тези доповідей наукової конференції. – 2015. – С. 7–8. – 0,1 п. л.
 4. Багрій М. Г. Образ головного героя поеми Володимира Сосюри «Мазепа» в контексті українського неоромантизму / М. Г. Багрій // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців кінця ХІХ – початку ХХ століття у вимірах інтертекстуальності: Тези доповідей наукової конференції. – 2015. – С. 27–31.
 5. Гуменюк В. Художній світ роману Юзефа Ігнація Крашевського «Хата за селом» / В. Гуменюк // Слово і час. – 2015. – №9. – С. 72–77.
 6. Гуменюк В. Художнє осягнення кримськотатарських реалій у творчості Лесі Українки / В. Гуменюк // Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : Міжнародна науково-теоретична конференція, 1 – 2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів] ; редкол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2015. – 340 с. – С. 257–262.
 7. Wiktor Humeniuk. Rόżnorodność stylistyczna powieści Jόzefa Ignacego Kraszewskiego Chata za wsią [Стилевая многогранность романа Юзефа Игнатия Крашевского «Хата за селом»] // Kraszewski i nowoczesność : studia / Idea i układ tomu : Jarosław Ławski. – Białystok : Wydził Filologiczny Uniewrsytetu w Białymstoku, 2015. – S. 233–240.
 8. Гуменюк В. І. Українська літературна класика в сценічній інтерпретації Юрія Грищенка / В. І. Гуменюк // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців кінця ХІХ – початку ХХ століття у вимірах інтертекстуальності: Тези доповідей наукової конференції. – 2015. – С. 39–41.
 9. Гладкая И. С. «Есеї» Тараса Прохаська: жанрові традиції і новаторство / И. С. Гладкая // I научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского» : сборник тезисов участников. – Симферополь / Таврическая академия. – Электронная версия: http://science.cfuv.ru/festival/-2015/-Ч. II. – С. 278–279.
 10. Гладкая И. С. Образ невідомого в «тюремній» прозі Михайла Коцюбинського та Гната Михайличенка / И. С. Гладкая // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців кінця ХІХ – початку ХХ століття у вимірах інтертекстуальності: Тези доповідей наукової конференції. – 2015. – С. 37–39.
 11. Деркач В. В., Куликова Т. В. Структура та національні ознаки   мовленнєвого етикету / В. В. Деркач // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 126–127. – 0,1 п. л.
 12. Деркач В. В., Куликова Т. В. Деривація термінів мережі Інтернет в українській мові / В. В. Деркач // Наукові записки   Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 242–245. – 0,25 п. л.
 13. Деркач В. В., Куликова Т. В. Мовна експресія риторичних звертань (на прикладі українського та кримськотатарського пісенного фольклору) / В. В. Деркач // Одеський лінгвістичний вісник: Науково-практичний журнал. – Одеса, Випуск 5. – Том І. – 2015. – С. 39–42. – 0,25 п. л.
 14. Деркач В. В. Трансформаційні процеси в публіцистичному дискурсі / В. В. Деркач // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Редакторська і журналістська майстерність». – Кременчук, 2015. – С. 54–56. – 0,1 п. л.
 15. Деркач В. В., Куликова Т. В. Синтаксичні конструкції у структурі європейських резюме / В. В. Деркач // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір філологічних наук». – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2015. – С. 27–32. – 0,4 п. л.
 16. Деркач В. В., Куликова Т. В. Структурна організація резюме європейського типу / В. В. Деркач // Нові технології: Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2015. – № 47–48. – С. 47–51 (в списке профильных изданий ВАК Украины). – 0,3 п. л.
 17. Деркач В. В., Куликова Т. В. Шевченкознавча спадщина Михайла Драгоманова крізь призму сучасної критики // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців кінця ХІХ – початку ХХ століття у вимірах інтертекстуальності: Тези доповідей наукової конференції. – 2015. – С. 60–63. – 0,25 п. л.
 18. Дехтярьова О. В. Лінгвокультурологічний аспект вивчення діалектних фразеологізмів у художніх текстах / О. В. Дехтярьова // Наукові записки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 131–134 (сборник включен в наукометрическую базу Copernicus). – 0,25 п. л.
 19. Дехтярьова О. В. Діалектні фразеологізми в художніх текстах як джерело для лінгвокультуро-логічних досліджень) / О. В. Дехтярьова // Устойчивые фразы в парадигмах науки: Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В. Л. Архангельского. – Тула: Издательско-полиграфическое объединение С-принт, 2015. – С. 368–372. – 0,3 п. л.
 20. Дехтярева Е. В. Диалектная фразеология в художественных произведениях как отражение национально-культурных особенностей украинского народа / Е. В. Дехтярева // Язык как система и деятельность – 5. Материалы Международной научной конференции; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. – С. 25–27. – 0,2 п. л.
 21. Дехтярьова О. В. Лінгвокультурологічні особливості відтворення життя людини в діалектних фразеологізмах української мови (на матеріалі творів західноукраїнських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття) // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців кінця ХІХ – початку ХХ століття у вимірах інтертекстуальності: Тези доповідей наукової конференції. – 2015. – С. 63–65. – 0,2 п. л.
 22. Пелипась М. І. Епітет у поезії Максима Рильського / М. І. Пелипась // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури». – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 32–35. – 0,25 п. л.Деркач В. В., Куликова Т. В. Структура та національні ознаки   мовленнєвого етикету / В. В. Деркач // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 126–127. – 0,1 п. л.
 23. Деркач В. В., Куликова Т. В. Деривація термінів мережі Інтернет в українській мові / В. В. Деркач // Наукові записки   Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 242–245. – 0,25 п. л.
 24. Деркач В. В., Куликова Т. В. Мовна експресія риторичних звертань (на прикладі українського та кримськотатарського пісенного фольклору) / В. В. Деркач // Одеський лінгвістичний вісник: Науково-практичний журнал. – Одеса, Випуск 5. – Том І. – 2015. – С. 39–42. – 0,25 п. л.
 25. Деркач В. В. Трансформаційні процеси в публіцистичному дискурсі / В. В. Деркач // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Редакторська і журналістська майстерність». – Кременчук, 2015. – С. 54–56. – 0,1 п. л.
 26. Деркач В. В., Куликова Т. В. Синтаксичні конструкції у структурі європейських резюме / В. В. Деркач // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір філологічних наук». – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2015. – С. 27–32. – 0,4 п. л.
 27. Деркач В. В., Куликова Т. В. Структурна організація резюме європейського типу / В. В. Деркач // Нові технології: Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2015. – № 47–48. – С. 47–51 (в списке профильных изданий ВАК Украины). – 0,3 п. л.
 28. Деркач В. В., Куликова Т. В. Шевченкознавча спадщина Михайла Драгоманова крізь призму сучасної критики // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців кінця ХІХ – початку ХХ століття у вимірах інтертекстуальності: Тези доповідей наукової конференції. – 2015. – С. 60–63. – 0,25 п. л.
 29. Дехтярьова О. В. Лінгвокультурологічний аспект вивчення діалектних фразеологізмів у художніх текстах / О. В. Дехтярьова // Наукові записки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 131–134 (сборник включен в наукометрическую базу Copernicus). – 0,25 п. л.
 30. Дехтярьова О. В. Діалектні фразеологізми в художніх текстах як джерело для лінгвокультуро-логічних досліджень) / О. В. Дехтярьова // Устойчивые фразы в парадигмах науки: Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В. Л. Архангельского. – Тула: Издательско-полиграфическое объединение С-принт, 2015. – С. 368–372. – 0,3 п. л.
 31. Дехтярева Е. В. Диалектная фразеология в художественных произведениях как отражение национально-культурных особенностей украинского народа / Е. В. Дехтярева // Язык как система и деятельность – 5. Материалы Международной научной конференции; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. – С. 25–27. – 0,2 п. л.
 32. Дехтярьова О. В. Лінгвокультурологічні особливості відтворення життя людини в діалектних фразеологізмах української мови (на матеріалі творів західноукраїнських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття) // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців кінця ХІХ – початку ХХ століття у вимірах інтертекстуальності: Тези доповідей наукової конференції. – 2015. – С. 63–65. – 0,2 п. л.
 33. Пелипась М. І. Епітет у поезії Максима Рильського / М. І. Пелипась // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури». – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 32–35. – 0,25 п. л. 

2016 год

 1. Ачилова В. П. Узагальнюємо знання про синтаксичну роль інфінітива // Сборник тезисов участников ІІ научн. конф. проф.-препод. состава, аспир. и молодых учёных «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского», 2016. – С. 654–656.
 2. Ачилова В. П. Семантико-синтаксична структура речень спонукальної модальності в драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців новітньої доби в контексті тенденцій драматизації та театралізації художнього процесу: тези доповідей науково-практичної конференції / наук. редактор В. І. Гуменюк. – Сімферополь, 2016. – С. 16–19.
 3. Багрій М. Г. «Нова жінка» як предмет дослідження і героїня ліро-епосу Лесі Українки: До фемінно-гендерного трактування творчості письменниці / М. Г. Багрій // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців новітньої доби в контексті тенденцій драматизації та театралізації художнього процесу: тези доповідей науково-практичної конференції / наук. редактор В. І. Гуменюк. – Сімферополь, 2016. – С. 18–21. – 0,2 п. л.
 4. Багрій М. Г. Володимир Сосюра як творець естетичних засад та ідеологем соцреалізму в українській літературі / М. Г. Багрій // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 жовтня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 184 с. – С. 10–14. –  0,25 п. л. Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/11oct2016/11oct2016.pdf
 5. Багрій М. Г. Естетичні засади та ідеологеми соцреалізму в поемах «Червона зима», «Осінні зорі» Володимира Сосюри / М. Г. Багрій // Сборник тезисов участников II научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского» / Под общей ред. проректора по научной деятельности Федоркина С.И. – Симферополь, 2016. – T.7. : В трех частях – 966 с. – С. 660–661. – 0,1 п. л.
 6. Гладка І. С. Спадкоємність між творами Гната Михайличенка (повісті «Історія одного замаху» та «Блакитний роман») / І. С. Гладка // II научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь, 2016) : сборник тезисов участников. – Симферополь, 2016. – T. 7. – С. 675–676. – 0,1 п. л.
 7. Гладка І. С. Монологи Євгена Гришківця: жанрова своєрідність і проблематика / І. С. Гладка // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців новітньої доби в контексті тенденцій драматизації та театралізації художнього процесу: тези доповідей науково-практичної конференції / наук. редактор В. І. Гуменюк. – Сімферополь, 2016. – С. 57–58. – 0,1 п. л.
 8. Гуменюк В. І. Валерій Карпов в образі Енея (до проблеми акторської інтерпретації літературної класики) // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців новітньої доби в контексті тенденцій драматизації та театралізації художнього процесу: тези доповідей науково-практичної конференції / наук. редактор В. І. Гуменюк. – Сімферополь, 2016. – С. 58–60.
 9. Деркач В. В. Термін критика в інтерпретації М. Драгоманова / В. В. Деркач // Сборник тезисов ІІ научной конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского». – Симферополь, 2016. – С.  669-670. – 0,1 п. л.
 10. Деркач В. В. Об’єкти порівняльних конструкцій як зображальні елементи у романі В. Підмогильного «Місто» // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень». – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – С. 9–13. – 0,8 п. л.                                                                       
 11. Деркач В. В. Специфіка використання терміна «критика» Михайлом Драгомановим // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі» – Львів: ГО «Наукова філологічна  організація  «ЛОГОС», 2016. – С.  5–8. – 0,2 п. л.
 12. Деркач В. В. Погляди Михайла Грушевського на теоретичні проблеми літературознавчої термінології // М.С. Грушевський у суспільному, історичному, філологічному контекстах: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150 річниці від дня народження М.С.Грушевського: м. Кременчук,  26 вересня 2016 р. – Кременчук: Методичний кабінет, 2016. – С. 29–32. – 0,25 п. л.
 13. Дехтярева Е. В.  Щодо визначення поняття діалектна фразеологічна одиниця (на матеріалі художніх творів західноукраїнських письменників) // Słowiańska frazeologia gwarowa: pod redakcją Macieja Raka i Kazimierza Sikory. – Biblioteka „LingVariów”. – T. 23. – Redaktor naukowy serii Mirosław Skarżyński. – Kraków: Księgarnia Akademicka,  2016. – С. 53-61. – 0,4 п.л.
 14. Дехтярева Е.В. Национально-культурная специфика диалектных фразеологизмов в художественных произведениях украинских писателей конца XIX – начала XX столетия / Фразеологизм и слово в художественном, публицистическом и народно-разговорном дискурсах:  материалы междунар. науч.-практ.конф. (г. Кострома, 18-23 марта 2016 года) / под науч. ред. И.Ю. Третьяковой. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2016. – С. 207–209. – 0,2 п.л.
 15. Дехтярева Е.В. Роль фразеологических единиц с диалектным компонентом в языке художественных призведений : Сборник тезисов ІІ научной конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского». – Симферополь, 2016. – С.  668–669. – 0,1 п.л.   
 16. Дехтярева Е. В. Стилістичні функції народно-розмовних фразеологізмів у драмах Михайла Старицького // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців новітньої доби в контексті тенденцій драматизації та театралізації художнього процесу: тези доповідей наукової конференції / наук. редактор В. І. Гуменюк. – Сімферополь, 2016. – С. 94-95.
 17. Кривенко О. В. Фольклорно-етнографічна основа роману Петра Шекерика-Дониківа «Дідо Иванчік» // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців новітньої доби в контексті тенденцій драматизації та театралізації художнього процесу: тези доповідей науково-практичної конференції / наук. редактор В. І. Гуменюк. – Сімферополь, 2016. – С. 71–72. – 0,1 п. л.
 18. Кривенко О. В. Хронотоп заговорного текста как проекция национальной картины мира // Вильгельм Фон гумбольдт и его наследие: классика и современность : сборник статей по материалам Всероссийской заочной научно-практической конференции (г. Москва, 20 февраля 2017 г.) / под ред. Г.Т. Хухуни; ред. колл.: Г.Т. Хухуни (отв. ред.), Е. П. Савченко (отв. сек.), И.Ф. Беляева и др. – М.: ИИУ МГОУ, 2017. – 202 с. ISBN 978-5-7017-2750-0. – С. 100–106. (см. сертификат участника конференции и макет сборника в прикреплении) 
 19. Кривенко О. В. Українські та російські замовляння прикордонних територій України та Росії у записах кінця ХІХ — початку ХХ століть: бібліографічний аспект // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки. Том 2 (68). No 1. 2016 г. С. 160–165.
 20. Кривенко О. В. Рецепція лікувального магічного обряду в комедії Тетяни Сулими «Дячиха» / О. В. Кривенко // II научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь, 2016), сборник тезисов участников. Симферополь, 2016. T.7. В трех частях – 966 с. – С. 677–678. – 0,1 п. л.
 21. Пелипась М. І. Максим Рильський про фразеологізми в поетичних творах / М. І. Пелипась // II научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь, 2016), сборник тезисов участников. Симферополь, 2016. T.7. В трех частях – 966 с. – С. 686. – 0,1 п. л.
 22. Пелипась М. І. Проблеми лексичної стилістики й виражально-зображальних засобів української мови в інтерпретації Максима Рильського / М. І. Пелипась // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців новітньої доби в контексті тенденцій драматизації та театралізації художнього процесу: тези доповідей науково-практичної конференції / наук. редактор В. І. Гуменюк. – Сімферополь, 2016.  – С. 105–106. – 0,1 п. л.
 23. Савченко Л. В., Шум О. Ю. Гипертекстовые признаки путеводителя как база его интерактивности / Л. В. Савченко, О. Ю. Шум / Интерактивная наука. – 2016. – № 6. – С. 92–95.
 24. Савченко Л. В., Мезенцева К. К., Ельникова  М. С. Формирование институциональной среды как мотивация развития человечества в рыночных условиях / Л. В. Савченко, К. К. Мезенцева, М. С. Ельникова / Институциональное экономическое развитие в условиях интеграции иглобализации: сборник материалов I Международного форума (Симферополь – Феодосия, 22 сентября 2016 года). – Симферополь: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 2016. – С. 67–70.
 25. Савченко Л. В., Ключникова А. Р. Коммуникативный имидж женщины-политика // Сборник научных трудов по итогам конференции «Современные технологии управления персоналом». – Симферополь, 2016. – С. 230–232.
 26. Савченко Л. В., Великодная А. В. Жестикуляция в деловой среде // Сборник научных трудов по итогам конференции «Современные технологии управления персоналом». – Симферополь, 2016. – С. 130–132.
 27. Савченко Л. В. Фразеология как объект этнолингвистических исследований в системе кодов культуры. Сборник по итогам VIII Международной научной конференции «Славянская фразеология в синхронии и диахронии». – Гомель, 2016. – № 3. – С. 109–112.
 28. Швець В. С. «Висвітлення драматичного доробку Лесі Українки Людмилою Старицькою-Черняхівською» / В. С. Швец // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців новітньої доби в контексті тенденцій драматизації та театралізації художнього процесу: тези доповідей науково-практичної конференції / наук. редактор В. І. Гуменюк. – Сімферополь, 2016. – С. 45–48.

2017 год

 1. Ачилова Е.Л., Ачилова В.П. Об особенностях перевода деепричастий в пьесах А.П. Чехова на украинский язык // Межкультурные коммуникации: тезисы докладов участников международной научной конференции. – Симферополь, 2017. – С. 19–20.
 2. Ачилова В. П. Особливості перекладу дієприкметників у текстах п’єс А. П. Чехова українською мовою // Переводческий дискурс: междисциплинарный подход: материалы I всероссийской научно-практической конференции, Симферополь, 27–29 апреля 2017 г. / гл. ред. М. В. Норец. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2017. – С. 25–30 (в соавторстве с Ачиловой Е. Л.).
 3. Багрій М. Г. Контамінація біблійного та більшовицького дискурсу в поемах «Ваал», «Каїн» Володимира Сосюри / М. Г. Багрій // Молодий Вчений. – 2017. – С. 360–364.  
 4. Багрій М. Г. Ідейно-естетичні засади соцреалізму / М. Г. Багрій // Межкультурные коммуникации: тезисы докладов участников международной научной конференции. – Симферополь, 2017. – С. 98–99.
 5. Гладкая И. С. Открытость текстовой структуры в драматургии Евгения Гришковца (на примере монодрамы «Оновременно») / И. С. Гладкая // Межкультурные коммуникации: тезисы докладов участников международной научной конференции. Симферополь, 2017. – С. 86–87.
 6. Гуменюк В. І. Українська народна пісня в художній структурі п’єси Володимира Винниченка «Брехня» / В. І. Гуменюк // Матеріали Десятих українських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській. – К.: 2017. – С. 26–29.
 7. Гуменюк В. І. Особливості поетики лірики Агатангела Кримського // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнародної наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.) / НАН України, Укр. ком. Славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т мови НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– Київ, 2017. – 404 с. – С. 93–96.
 8. Гуменюк В. І. «Гамлет» на кримській сцені. Проблема жанру в сценічній інтерпретації літературної класики // Тези Міжнародної наукової конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культуному самоствердженні України» (Київ, 25 травня 2017 року) / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2017. – 160 с. – С. 35–36.
 9. Humeniuk V. I. The peculiarities of poetic language translation (based on Boris Ten’s creative practice) // Переводческий дискурс: междисциплинарный подход: материалы I всероссийской научно-практической конференции, Симферополь, 27–29 апреля 2017 г. / гл. ред. М. В. Норец. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2017. – С. 95–100.
 10. Гуменюк В. І. Драматургічна й сценічна специфіка персонажа оперети (на прикладі втілення Валерієм Карповим постаті Боні з «Сільви» Імре Кальмана) / В. І. Гуменюк // Межкультурные коммуникации: тезисы докладов участников международной научной конференции. – Симферополь, 2017. – С. 100–101.
 11. Гуменюк В. И. Художественный мир поэмы Абибуллы Одабаша «Золотое сияние» / В. И. Гуменюк // Филологический аспект: международный научно-практический электронный журнал. – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2017. – № 3 (23). – 52 с. – С. 12–19. – Режим доступу : http://scipress.ru/philology/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-323.pdf 
 12. Деркач В. В. Асоціалізація морально-духовних цінностей людини в українських пареміях // Міжнародна науково-практична конференція «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм». – Львів: ГО «Наукова філологічна  організація  «ЛОГОС», 2017. – С. 89–92.
 13. Деркач В. В. Паремії в контексті лінгвокультурології / В. В. Деркач // Межкультурные коммуникации: тезисы докладов участников международной научной конференции. – Симферополь, 2017. – С. 29–30.
 14. Дехтярева Е. В. Відображення галицько-буковинських діалектних фонетичних рис у компонентному складі фразеологічних одиниць (на матеріалі художніх творів західноукраїнських письменників кінця XIX – початку XX ст.) // Филологический аспект. – 2017. – № 2. – С. 79–84.  
 15. Дехтярева Е. В. Стилістичні функції фразеологічних одиниць у драмах Михайла Старицького: Межкультурные коммуникации: тезисы докладов участников международной научной конференции / отв. ред. Г. Ю. Богданович. − Симферополь, 2017. − С. 104–105.
 16. Дехтярева Е. В. Стилистический потенциал диалектных фразеологизмов в художественной литературе (на материале призведений украинских писателей конца XIX –начала XX в.) // Живое слово: фольклорно-диалектологический альманах. Вып. 5: Материалы Всерос. науч. конф. «Диалекты как экологическая зона языка, посвящ. памяти проф. Р.И. Кудрящовой / общ. ред. и сост. поф. Е. В. Брысиной и В. И. Супруна. – Волгоград: Изд-во ВГСПУ, 2017. – С. 87-89.
 17. Кривенко О. В. «Сисиниева легенда» как микродискурс в фольклористике и культурологии (на восточнославянском материале) / О. В. Кривенко // Актуальные  проблемы  лингвистики,  переводоведения, литературоведения,  лексикографии,  теории  и  практики обучения  иностранным  языкам  (к  юбилею Дж. Р.Р. Толкина) :  сборник  материалов  Международной научной конференции (г. Москва, 20 апреля 2017 г.) / ред. колл. П. Н. Хроменков  (гл.  ред.),  В.В.  Ощепкова  (отв.  ред.), А.П. Василевич и др. – М. : ИИУ МГОУ, 2017. –  190 с. – С. 63–65.
 18. Кривенко О. В. Замовляння як форма комунікації (на матеріалі українських замовлянь) / О. В. Кривенко // Межкультурные коммуникации: тезисы докладов участников международной  научной конференции / отв. ред. Г. Ю. Богданович. – Симферополь, 2017. – 133 с. – С. 35–36.
 19. Кривенко О. В. Устная  реклама  в  сфере  народной  медицины:  фольклористический  и этнологический аспекты // Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической  конференции  «Современные  информационные и коммуникативные  технологии  в  глобальном  мире:  вызовы и возможности»  /  гл.  ред.  Л.  В.  Савченко.  –  Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2017. – 474 с. – С. 53–57.
 20. Пелипась Н. И. Некоторые вопросы истории возникновения этикета / Н. И. Пелипась // Межкультурные коммуникации: тезисы докладов участников международной научной конференции. – Симферополь, 2017. – С. 120–121.
 21. Савченко Л. В., Голота С. С. Психология воздействия лексических манипуляций рекламных слоганов в концепции современного бизнеса // Социально-экономические и правовые аспекты регулирования рекламной деятельности: сборник материалов II междисциплинарной научно-практической конференции / под ред. д.э.н., проф. В. Е. Реутова, к.э.н., доц. Хамидова О. М., к.э.н., доц. Бобарыкина Е. Н. – Симферополь: ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского», 2017. – С. 65 – 69.

Защищенные диссертации (2011-2015 гг.)

 • Профессор Савченко Л. В. защитила докторскую диссертацию «Лексика и грамматическая семантика в функционально-стилистическом аспекте» (17.06.2014, г. Киев, Академия наук НАН Украины; научный руководитель д. филол. н., проф.  Прадид Ю. Ф.)

Защищены также кандидатские диссертации

 • Ачилова Е. Л. на тему «Категорійна семантика кратності в системі мови та художньому тексті» (11.03.2011, , г. Симферополь, Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского; науч. рук. – д. фило. н., проф. С. О. Соколова);
 • Багрий М. Г. на тему «Ліро-епіка Володимира Сосюри 1920-1940-х років: ідеологія, історіософія, стильові пошуки» (20.05.2014, г.Черновцы, Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича; науч.рук. –  д. филол. н., проф. В. И. Гуменюк);
 • Гладкая И. С. на тему «Стильові домінанти творчості Гната Михайличенка» (12.01.2012 г., г. Одесса, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова; науч. рук. – д. филол. н., проф. В. И. Гуменюк);
 • Дехтярева Е. В. на тему «Діалектна фразеологія в художньому тексті (на матеріалі творчості письменників Покуття і Гуцульщини кінця ХІХ — початку ХХ ст.)» (17.02.2012, г. Харьков, Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды; науч. рук. – д. филол. н., проф. Прадид Ю. Ф.);
 • Кривенко О. В. на тему «Замовляння як фольклорний жанр та особливості його літературної рецепції» (05.11.2015, г. Киев, Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рыльского НАН Украины; науч. рук. – д. филол. н., проф. Гуменюк В. И.);
 • Прадид О. Ю. на тему «Словотвірні та граматичні особливості назв розділів і статей Кримінального кодексу України» (26.09.2013, г. Днепропетровск, Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара; науч. рук. – д. филол. н., проф. Загнитко А. П.);
 • Ташкинова Т. Н. «Художественный мир драматургии Марии Виргинской» (25.12.2014, г. Симферополь, Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского; науч. рук. – д. филол. н., проф. В. И. Гуменюк.